logo UMK
Ogólna charakterystyka Katedry

Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy powstała w 1992 roku na bazie Katedry Ekonomiki Pracy i Polityki Społecznej. Pierwszym kierownikiem Katedry był Profesor Janusz Meller, który w 2001 roku przekazał te obowiązki Profesorowi Zenonowi Wiśniewskiemu. Obecnie pracuje w niej dziesięć osób.

Główne kierunki badań naukowych w Katedrze obejmują szeroką pojętą problematykę zarządzania zasobami pracy i rynku pracy. Aktywność Katedry skupiona jest przede wszystkim na badaniach empirycznych i porównawczych.

Mocną stroną ośrodka toruńskiego są analizy porównawcze obejmujące uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy i form zatrudnienia. Badania te prowadzone są pod kierunkiem Profesora Zenona Wiśniewskiego  i koncentrują się na regulacji rynków pracy w krajach Unii Europejskiej, aktywnych programach zatrudnieniowych, przejściowych rynkach pracy, nietypowych formach zatrudnienia i kosztach pracy. Wymienione kwestie  są  przedmiotem analiz komparatywnych w wybranych krajach europejskich. W ostatnim okresie zespół toruński podejmuje szereg badań nad wyzwaniami polskiego rynku pracy w aspekcie integracji z Unią Europejską i Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Ponadto w polu zainteresowań znajdują się badania empiryczne dotyczące budowy systemu przepływu informacji o rynku pracy.

Drugim kierunkiem badań, wpisującym się na trwałe w działalność naukową Katedry, są płace. Prekursorem analiz dotyczących tej sfery gospodarowania był Profesor Meller. Już pod koniec lat 80-tych podjął on próbę zdiagnozowania skali i determinant terytorialnego zróżnicowania płac w gospodarce polskiej. Wyniki badań opublikowane zostały w pracy Zróżnicowanie płac w Polsce (PWE, Warszawa 1988). Tradycje badań empirycznych z zakresu płac kontynuuje Profesor Hanna Karaszewska z zespołem doktorantów.

Pracownicy Katedry przejawiają dużą aktywność na zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych, gdzie prezentują wyniki swoich badań. Katedra jest też organizatorem wielu konferencji i zjazdów. Podjęła bardzo udaną próbę integracji środowiska specjalistów zarządzania personelem i zorganizowała w 2001 roku I Ogólnopolski Zjazd Katedr, na którym dyskutowano o nowych wyzwaniach u progu XXI wieku. Wysoki poziom obrad i świetna atmosfera zrobiły na gościach niezapomniane wrażenie i postanowili wrócić ponownie do Torunia w 2003 roku. Tematem wiodącym obrad II Zjazdu Katedr było gospodarowanie zasobami pracy w perspektywie społeczeństwa informacyjnego. W 2004 roku ośrodek toruński był organizatorem Jubileuszowej Konferencji Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN pt. Przyszłość pracy w XXI wieku. Na uwagę zasługuje też cykl międzynarodowych konferencji zajmujących się problematyką rynku pracy, organizowanych wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu  przy udziale kompetentnych specjalistów z krajów Unii Europejskiej.

Od wielu lat Katedra posiada szeroko rozwiniętą współpracę z renomowanymi zachodnioeuropejskimi ośrodkami badawczymi i uniwersytetami, zwłaszcza w RFN. Pracownicy prowadzą prace badawcze w znanych ośrodkach europejskich, jak na przykład Instytucie Badania Rynku Pracy i Zawodoznawstwa Federalnego Urzędu Pracy (IAB) w Norymberdze, Wissenschatszentrum für Sozialforschung (WZB) w Berlinie, a także w uniwersytetach niemieckich w Monachium i Bambergu  oraz angielskich w Glasgow, Warwick i Leicester. Szczególnie intensywną i systematyczną współpracę naukową z ośrodkami zagranicznymi prowadzi Profesor Zenon Wiśniewski, który uzyskał wiele prestiżowych zagranicznych stypendiów naukowych (Fundacji Aleksandra Humboldta, Fundacji Commerzbanku, NATO w ramach programu Democratic Institutions Fellowship, Phare-COST, Phare-ACE i Fundacji Dekaban-Liddle).